Terms & Conditions
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Future2green BV 

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (AVL, ALV, AVV, Verkoopvoorwaarden) van Future2green BV, gevestigd te Wageningen, gedeponeerd KVK te Arnhem 

Deel A Algemeen 1. 

Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden voor de levering van diensten en zaken zijn van toepassing op alle (offerteaanvragen, aanbiedingen of aanvaardingen ter zake van) overeenkomsten waarbij Future2green BV (hierna: “FUTURE2GREEN”) diensten of zaken aan een derde verstrekt of anderszins een opdracht van die derde (hierna: “de Wederpartij”) aanvaardt, één en ander in de ruimste zin van het woord. 

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten. 

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen, waarnaar de Wederpartij in welke vorm ook verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien en voor zover deze door FUTURE2GREEN schriftelijk zijn aanvaard. 

1.4 Tussen FUTURE2GREEN en de Wederpartij staat vast, dat, indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten Future2green tussen dezelfde partijen onverkort van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Offerte, aanbiedingen en overeenkomst 

2.1 Alle offertes, prijscouranten, aanbiedingen en overige mededelingen van FUTURE2GREEN zijn steeds vrijblijvend. 

2.2 De overeenkomst tussen FUTURE2GREEN en de Wederpartij komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door FUTURE2GREEN van de aanvaarding van de aanbiedingen en offertes door Wederpartij, dan wel vanaf het tijdstip waarop door FUTURE2GREEN met de uitvoering van de overeenkomst een begin is gemaakt. 

3. Maten, gewichten, tekeningen, afbeeldingen en technische gegevens 

3.1 De in prijscouranten, facturen, folders, catalogi, voorraadlijsten, circulaires, elektronische gegevensdragers, website en ander reclamemateriaal van welke aard dan ook van FUTURE2GREEN vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor onjuistheden in en afwijkingen van voornoemde gegevens is FUTURE2GREEN niet aansprakelijk. 

3.2 De intellectuele eigendomsrechten op de door FUTURE2GREEN en/of in opdracht van de Wederpartij gemaakte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, modellen en vormen en al hetgeen verder betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht, berusten uitsluitend bij FUTURE2GREEN. 

3.3 De Wederpartij is niet gerechtigd de in dit artikel genoemde documenten of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FUTURE2GREEN, anders dan voor eigen gebruik, geheel of gedeeltelijk te hanteren, verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis te brengen van derden. 

3.4 De in dit artikel genoemde afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, zomede in het algemeen op hetgeen door FUTURE2GREEN wordt vervaardigd en/of gepubliceerd, blijft haar volledig eigendom en dient op haar verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden. 

3.5. Voor onjuistheden in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen e.d. voorkomende in onder artikel 3.1. vermelde informatiedragers van FUTURE2GREEN, is zij niet aansprakelijk. 

4. Prijzen 

4.1 Door FUTURE2GREEN opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend, in die zin dat zij steeds gebaseerd zijn op de op bij de aanvrage verstrekte gegevens en levering af-fabriek, koersen van buitenlandse valuta, assurantiepremies, vrachten, margeregelingen en andere kosten, en hebben slechts te gelden voor de aangeboden hoeveelheden. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten. 

4.2 Indien na datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaat – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is FUTURE2GREEN gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten genoteerd. 

4.3 Door FUTURE2GREEN verleende handelskortingen gelden slechts voor orders met een bruto waarde (exclusief omzetbelasting) hoger dan een telkens nader door FUTURE2GREEN vast te stellen grens. 

5. Governance en integriteit 

5.1 De Wederpartij voldoet in haar bedrijfsvoering in het algemeen en bij de uitvoering van overeenkomsten met FUTURE2GREEN in het bijzonder aan alle bepalingen van geldende weten regelgeving, waaronder nadrukkelijk begrepen, doch niet beperkt tot bepalingen met betrekking tot mededinging, corruptie en milieu. 

5.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 is het de Wederpartij uitdrukkelijk verboden door of namens haar, personeel van FUTURE2GREEN of diens bij de overeenkomst betrokken hulppersonen, op enigerlei wijze geld, goederen of diensten toe te zeggen, aan te bieden of te verstrekken. 

5.3 In geval van niet naleving van het in artikel 5.1 of 5.2 bepaalde, is FUTURE2GREEN gerechtigd, onverminderd haar overige rechten uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden (waaronder begrepen haar recht op schadevergoeding) en in afwijking van het bepaalde in artikel 22.3, de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 

6. Levering

6.1 Alle leveringen binnen Nederland, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geschieden op de conditie: ’vrachtvrij afleveringsadres’. 

6.2 FUTURE2GREEN heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de Wederpartij te doen aanbieden. Het rapport van de vervoerder dient steeds tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien en voor zover sprake is van een weigering van acceptatie, komen de retourvracht, de opslagkosten en andere kosten geheel voor rekening van de Wederpartij. 

6.3 Voor leveringen per afleveradres met een totaalwaarde beneden een door FUTURE2GREEN telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behoudt FUTURE2GREEN zich voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal een bestellingentoeslag worden berekend volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering geldende toeslagtarief. 

7. Risico en vervoer 

7.1 Het risico van FUTURE2GREEN te leveren zaken gaat geheel over op de Wederpartij bij de feitelijke aflevering der zaken op het op de pakbon aangegeven afleveringsadres. De prijzen van FUTURE2GREEN zijn mede op deze faciliteit gebaseerd en bij offertes, facturen e.d. wordt dienaangaande steeds een apart bedrag vermeld, welk bedrag evenwel onderdeel van de prijs uitmaakt. Reparatiegoederen worden uitsluitend geaccepteerd indien deze franco zijn verzonden. 

8. Emballage 

8.1 Tenzij de zaken door FUTURE2GREEN worden geleverd in een fabrieksverpakking waarvoor de eigen leverancier FUTURE2GREEN niet separaat belast, worden de verpakkingskosten de Wederpartij extra in rekening gebracht. 

8.2 Door FUTURE2GREEN berekende emballage wordt voor het volle bedrag gecrediteerd, mits deze binnen een (1) maand na de datum van betrokken levering leeg en in onbeschadigde staat vrachtvrij door de Wederpartij wordt geretourneerd. 

9. Levertijden 

9.1 De door FUTURE2GREEN opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door FUTURE2GREEN is gegarandeerd. 

9.2 Afgezien van gevallen waarin FUTURE2GREEN terzake een garantie heeft verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van haar mogelijkheden. 

9.3 De overeengekomen levertermijn vangt aan op de dag dat FUTURE2GREEN de beschikking heeft gekregen over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden van de Wederpartij. 

9.4 Bij niet tijdige levering dient FUTURE2GREEN schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de Wederpartij om haar verplichtingen alsnog in een redelijke termijn na te komen. 

9.5 Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichtingen van FUTURE2GREEN redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, is zij gerechtigd de levering voor een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard op te schorten. 

9.6 Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij, behoudens hetgeen is opgenomen in artikel 22.3 van deze voorwaarden, geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij de Wederpartij opzet of bewuste roekeloosheid van FUTURE2GREEN bewijst. 

9.7 Indien de levering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is FUTURE2GREEN gerechtigd tot deelleveringen. Dat geldt niet in het geval dat een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. In het geval van deelleveringen is FUTURE2GREEN eveneens gerechtigd overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden elke deellevering afzonderlijk te factureren. 

9.8 Onverminderd het hier vorenstaande geldt voor overeenkomsten op afroep, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd worden verdeeld. Indien dit niet geschied, is de Wederpartij zonder enige voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is FUTURE2GREEN gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

10. Overmacht 

10.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop FUTURE2GREEN geen invloed op kan uitoefenen, waardoor zij niet instaat is haar verplichtingen na te komen. Overmacht ontslaat FUTURE2GREEN van haar contractuele verplichtingen. 

11. Opschorting, vooruitbetaling, zekerheidsstelling en annulering 

11.1 FUTURE2GREEN is bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en zolang de Wederpartij niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst tussen de Wederpartij en FUTURE2GREEN voortvloeiende verplichting jegens laatstgenoemde. 

11.2 FUTURE2GREEN is tevens bevoegd indien naar haar redelijk oordeel de financiële toestand van de Wederpartij daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

11.3 Annulering door de Wederpartij van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van FUTURE2GREEN. Indien FUTURE2GREEN akkoord gaat met de annulering, is de Wederpartij aan FUTURE2GREEN een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst aan FUTURE2GREEN zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van FUTURE2GREEN op volledige vergoeding van kosten en schaden. 

12. Betaling 

12.1 De betaling van de factuurbedragen dient uiterlijk binnen dertig (14) dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op rekening van FUTURE2GREEN. Afwijkende betalingsregelingen of contante betalingen, dienen vooraf schriftelijk door FUTURE2GREEN te worden bevestigd. 

12.2 De in artikel 12.1 bedoelde betalingstermijn is een fatale termijn. Indien geen volledige betaling of indien geen volledige betaling in termijnen heeft plaatsgevonden, dan wel indien (buiten) gerechtelijke surséance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling van de Wederpartij is aangevraagd c.q. is uitgesproken, wordt de Wederpartij geacht in verzuim te zijn en is zonder nader ingebrekestelling of sommatie vanaf dat moment de vordering op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en de geldende Nederlandse wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een (1) maand als een volle maand wordt aangemerkt over het openstaande opeisbare bedrag (hoofdsom inclusief kredietkostenvergoeding van 1,5 % per maand en wettelijke handelsrente). 

12.3 Indien FUTURE2GREEN in verband met niet-tijdige betaling (buiten) gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor de rekening van de Wederpartij, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van 50, - euro bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. 

12.4 FUTURE2GREEN is gerechtigd om -ongeacht afwijkende voorschriften of bepalingen - alle betalingen in een door FUTURE2GREEN te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen de Wederpartij van levering, rente en/of kosten aan FUTURE2GREEN verschuldigd is. 

12.5 Indien de Wederpartij uit welken hoofde dan ook een of meer (tegen)vorderingen op FUTURE2GREEN heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en), deze afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Wederpartij surséance van betaling en/of faillissement of schuldsanering heeft aangevraagd c.q. is uitgesproken. 

13. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 

13.1 Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van FUTURE2GREEN tot aan het moment waarop de wederpartij aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij FUTURE2GREEN zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken. Tot dat tijdstip is de Wederpartij gehouden de door FUTURE2GREEN geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van FUTURE2GREEN te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek van FUTURE2GREEN ter inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te gaan. 

13.2 Ondanks het eigendomsvoorbehoud worden de geleverde zaken door de Wederpartij voor eigen rekening en risico gehouden. 

13.3 Indien er gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens FUTURE2GREEN niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is de Wederpartij verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, eventueel de bestanddelen en/of daaruit nieuw gevormde zaken op eerste verzoek aan FUTURE2GREEN ter beschikking te stellen. Indien de Wederpartij hieraan niet meewerkt, is FUTURE2GREEN zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waartoe de Wederpartij reeds nu voor alsdan haar dan wel een door haar aan te wijzen derde onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming verleend om daartoe al die plaatse te betreden, waar de eigendommen van FUTURE2GREEN zich bevinden en deze terug te nemen. De kosten van terugname/gave zullen ten laste van de Wederpartij worden gebracht. 

13.4 De Wederpartij is zolang aan bovenstaande verplichtingen niet is voldaan, niet gerechtigd desbetreffende zaken te vervreemden, dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen. Indien de Wederpartij de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaak toch aan een derde aflevert, is de Wederpartij verplicht de eigendom van de desbetreffende zaken voor te behouden. 

13.5 FUTURE2GREEN verschaft aan de Wederpartij op het moment dat de Wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens FUTURE2GREEN heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaak onder voorbehoud van pandrecht van de FUTURE2GREEN, mede ten behoeve van andere aanspraken die FUTURE2GREEN op de Wederpartij heeft. De wederpartij zal op eerste verzoek aan FUTURE2GREEN alle medewerking verlenen welke in dat kader noodzakelijk en gewenst zijn. 

14. Geschiktheid en kwaliteitsnormen 

14.1 FUTURE2GREEN garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor de Wederpartij het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. De garantieverplichting vanFUTURE2GREEN strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen. 

15. Reclamaties en retournering van zaken 

15.1 De Wederpartij dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken moeten schriftelijk, vergezeld van de overeenkomstige paklijst uiterlijk op de zevende (7e ) dag na leveringsdatum bij FUTURE2GREEN worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Wederpartij aanvaard. De Wederpartij dient de gebrekkige zaken ter beschikking van FUTURE2GREEN te houden. Door het indienen van een reclamatie wordt de betalingsverplichting van de Wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Ingeval van niet zichtbare gebreken geldt het vermelde onder artikel 15.6. 15.2 Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de verpakking van de zaken nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeert. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Wederpartij hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder en dient hij zulks in afwijking van het vorenstaande binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst aan FUTURE2GREEN te berichten. 

15.3 De gebrekkige zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met een van de verkoopmedewerkers van FUTURE2GREEN heeft plaatsgehad. Het voorgaande geldt ook indien FUTURE2GREEN zich akkoord heeft verklaard met retournering van zaken ter reparatie zonder dat van een reclamatie sprake is geweest. 

15.4 Indien zaken door de Wederpartij zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in zodanige gevallen is FUTURE2GREEN tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden. 

15.5 Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd. 

15.5 Reclamaties met betrekking tot gebrekkige zaken, welke zijn afgehaald, dienen direct bij levering te worden gedaan. 

15.6 Indien zaken, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor FUTURE2GREEN ontstaan, aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 15.7 Indien sprake is van aan FUTURE2GREEN ter reparatie geretourneerde zaken zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze zaken aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de Wederpartij geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 

15.8 Onder de door FUTURE2GREEN te stellen voorwaarden kunnen reeds geleverde zaken worden teruggenomen met creditering van de verzonden factuur, mits de zaken zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en nog behoren tot het courante assortiment. De geleverde zaken worden retourgenomen tot dertig (30) dagen na leveringsdatum. Speciaal voor de Wederpartij bestelde zaken worden in geen geval retourgenomen. 

15.9 Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet, zal de Wederpartij belast worden voor zgn. ’crediteringskosten’, die bestaan in 3% per zending met een minimum van 6,80 euro (waarbij het bedrag benedenwaarts wordt afgerond op een veelvoud van 2,25 euro), met dien verstande dat voor apparaten met een waarde van meer dan 225, - euro een vast bedrag van 11, - euro per apparaat in rekening wordt gebracht. 

15.10 Er wordt één bedrag in rekening gebracht met als omschrijving ’crediteringskosten’ (omvattende vracht- en administratiekosten). Het indienen van reclamaties ontheft de Wederpartij niet van betaling overeenkomstig de factuur. 

16. Keurmerken en beperkende (installatie) voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land

16.1 Zaken/producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door FUTURE2GREEN geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voert FUTURE2GREEN ook zaken/producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien. De door FUTURE2GREEN aangeboden zaken/producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze zaken/producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor volledig risico van de Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart FUTURE2GREEN voor alle mogelijke schade en kosten deswege. 

17. Informatieverplichtingen 

17.1 Onverminderd alle overige rechten van FUTURE2GREEN is de Wederpartij, indien deze voorziet of redelijkerwijze moet voorzien dat zij tekort zal schieten in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, verplicht FUTURE2GREEN daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van redenen en van de vermoedelijke duur van dat tekortschieten. 

17.2 De Wederpartij verplicht zich om FUTURE2GREEN steeds actief van alle informatie te voorzien die in het kader van de overeenkomst voor FUTURE2GREEN van belang kan zijn. 

17.3 Het niet (tijdig en/of volledig) voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel 17 leidt ertoe dat de Wederpartij zich terzake niet op overmacht kan beroepen. 

18. Schade en Aansprakelijkheid 

18.1 FUTURE2GREEN, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade van de Wederpartij met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, eigenschappen of kwaliteit van de verkochte en/of geleverde zaken, dan wel eventuele door FUTURE2GREEN of namens haar uitgevoerde werkzaamheden, diensten of gegeven adviezen, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting. 

18.2 Evenmin komen voor vergoeding in aanmerking: transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her) installatie, vermindering van winst, bedrijfstagnatie, zelfs indien FUTURE2GREEN in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen. 

18.3 Het in onderdeel 18.1 en 18.2 genoemde leidt uitzondering indien en voor zover de Wederpartij opzet of bewuste roekeloosheid van FUTURE2GREEN bewijst, in welk geval FUTURE2GREEN echter nooit tot meer gehouden zal zijn dan vergoeding van de directe schade van de Wederpartij. 

18.4 De aansprakelijkheid van FUTURE2GREEN ingevolge artikel 18.3 is te allen tijde beperkt tot vervanging van het verkochte en/of geleverde en/of terugneming van de verkochte en/of geleverde zaken en creditering tot het voor het verkochte en/of geleverde gefacFuture2greenreerde bedrag, dan wel (bij levering van diensten) tot vergoeding van het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag, zulks steeds ter keuze van FUTURE2GREEN. 

18.5 De door FUTURE2GREEN geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.1 garandeert FUTURE2GREEN echter niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Wederpartij het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. 

18.5 Indien de overeenkomst met de Wederpartij zaken betreft die FUTURE2GREEN van derden betrekt of betrokken heeft, komt de Wederpartij geen andere rechten toe dan die, welke hij rechtstreeks kan geldend maken jegens de fabrikant of jegens de leverancier van FUTURE2GREEN uit hoofde van door die fabrikant of leverancier op de geleverde zaken gegeven garantie. De afhandeling van een beroep op de garantie is geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur. 

19. Vrijwaring 

19.1 De Wederpartij vrijwaart FUTURE2GREEN tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins. welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de gesloten overeenkomst(en) en daarbij door FUTURE2GREEN geleverde zaken en/of diensten als gevolg van vorderingen van derden. Voorts vrijwaart de Wederpartij FUTURE2GREEN tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door FUTURE2GREEN verstrekte informatie. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van FUTURE2GREEN. 

20. Tekortkoming FUTURE2GREEN 

20.1 In geen geval is sprake van een tekortkoming van FUTURE2GREEN, indien: a. en zolang de Wederpartij jegens FUTURE2GREEN in verzuim is; b. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld; c. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden; 

21. Verval garantieverplichting 

21.1 Indien gedurende de garantietermijn enige herstelling of verandering aan het verkochte en/of geleverde wordt verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de garantiegever, of indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting. De Wederpartij kan niet betaling weigeren op grond van het feit dat enige garantieverplichting niet, nog niet, of niet ten volle is nagekomen. 

21.2 De garantie geldt niet wanneer een defect een gevolg is van ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste installatie van of onjuiste proefneming met de zaken, niet door FUTURE2GREEN toegestane pogingen tot reparatie, ongeoorloofde wijzigingen of gebruik der zaken of wanneer het defect een gevolg is van niet normaal gebruiken van de zaken of van een brand of van een ander toeval. 

22. Verzekering 

22.1 De Wederpartij heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor wettelijke en beroepsaansprakelijkheid en zal FUTURE2GREEN op eerste verzoek, inzage in de desbetreffende polis(sen) verschaffen. De Wederpartij verplicht zich – terstond nadat hij door FUTURE2GREEN aansprakelijk is gesteld – alle aanspraken ter zake van uitkering(en) van verzekeringspenningen op eerste verzoek aan FUTURE2GREEN te cederen. 

23. Ontbinding overeenkomst 

23.1 De Wederpartij zal een met FUTURE2GREEN gesloten overeenkomst te allen tijde stipt nakomen en zonder afwijkingen uitvoeren. 

23.2 FUTURE2GREEN is gerechtigd de overeenkomst met de Wederpartij, of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, onverminderd het recht van FUTURE2GREEN op volledige vergoeding van de Wederpartij van kosten en schade, per aangetekende brief te ontbinden, indien: - de Wederpartij weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 11.2 vooruit te betalen of afdoende zekerheid te stellen; - de Wederpartij in strijd handelt met hetgeen in artikel 9.8 is opgenomen; - de Wederpartij (bij natuurlijk persoon) overlijdt; - de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in surséance verkeert; - de Wederpartij failliet wordt verklaard of diens faillissement is aangevraagd; - sprake is van stillegging of liquidatie van de onderneming van de Wederpartij of overgang van diens onderneming; - sprake is van de ontbinding van (een deel van) de vennootschap van de wederpartij; - sprake is van een substantiële wijziging in de aandelen- en/of stemverhouding binnen de onderneming van de Wederpartij; - beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van de Wederpartij wordt gelegd, welk beslag niet binnen bekwame tijd is opgeheven; - de wederpartij niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens FUTURE2GREEN en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen zeven (7) dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen. 

23.3 Naast hetgeen in artikel 23.2 is opgenomen, kunnen nadat de overmacht aan de zijde van FUTURE2GREEN als bedoeld in artikel 10.1 meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, zowel de Wederpartij als FUTURE2GREEN de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade. 

23.4 Alle vorderingen welke FUTURE2GREEN in het geval bedoeld in dit artikel op de Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 

23.5 Onverminderd haar overige rechten heeft FUTURE2GREEN in de situaties als omschreven in artikel 23.2 en 23.3 het recht al haar verplichtingen uit hoofde van (een) met de Wederpartij gesloten overeenkomst(en) op te schorten. 

23.6 Een ontbinding als in dit artikel bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van FUTURE2GREEN die naar hun aard zijn bedoeld om voort te leven, eindigen. 

24. Overdracht van rechten en verplichtingen 

24.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FUTURE2GREEN is het de Wederpartij niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst aan een derde te cederen, verpanden of onder welke titel dan ook (in eigendom) over te dragen. 

24.2 FUTURE2GREEN is bevoegd de overeenkomst, dan wel enige daaruit voortvloeiend(e) rechten en/of enige verplichtingen over te dragen aan een groepsmaatschappij (ex artikel 2:24b BW). Voor zover vereist verleent de Wederpartij hiervoor haar toestemming op grond van artikel 6:159 BW. 

25. Aansprakelijkheid Wederpartij 

25.1 Indien door FUTURE2GREEN enige overeenkomst wordt aangegaan met een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, stelt de directie van dat lichaam, althans diegene die dat lichaam bij het aangaan van de overeenkomst tegenover FUTURE2GREEN vertegenwoordigde, zich jegens haar garant voor nakoming van alle verplichtingen welke uit die overeenkomst voor dat lichaam voortvloeien. 

26. Geheimhouding en communicatie 

26.1 De Wederpartij zal voorafgaand aan alsmede na tekening van de overeenkomst door beide partijen, noch na beëindiging van de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FUTURE2GREEN, geen informatie aan derden verstrekken over de overeenkomst, daaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruiken van de overeenkomst voor publicitaire doeleinden. 26.2 De Wederpartij, haar personeel en/of de door haar ingeschakelde derden zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende FUTURE2GREEN die zij in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan mocht verkrijgen. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van klanten en/of andere relaties van FUTURE2GREEN, waarvan Wederpartij uit hoofde van haar functie kennis neemt. 

26.3 De Wederpartij zal de door haar bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken (werknemers en/of) derden schriftelijk tot een zelfde geheimhouding verplichten. 

27. Wijziging voorwaarden 

27.1 FUTURE2GREEN behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de Wederpartij gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de Wederpartij niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Algemene Voorwaarden, wordt de Wederpartij geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. 

28. De bevoegde rechter en toepasselijk recht 

28.1 Alle geschillen zijn onderworpen aan Nederlands recht en worden uitsluitend voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van FUTURE2GREEN, te weten de rechtbank te Amsterdam, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd verklaard. 

29. Diversen 

29.1 Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze voorwaarden te vergroten en zijn geen middel tot interpretatie. Indien één of meer van bovengenoemde bepalingen nietig zijn of vernietigd zullen worden, dan blijven de overige bepalingen verder in stand. De Wederpartij verplicht zich reeds nu voor alsdan in te stemmen met alternatieve bepalingen die voor wat betreft inhoud, strekking, bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen. 

30.1 Deze algemene voorwaarden van Future2green BV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabriek te Arnhem.